Open discussie: Help, ik heb zorg nodig, maar wie helpt mij?

29 september 2023

In deze sessie gaan we het hebben over de toekomst van ouderenzorg. Heb je gehoord over de groeiende bezorgdheid met betrekking tot het tekort aan gezondheidsprofessionals die voor ons kunnen zorgen als we ouder worden? Het nieuws suggereert dat we misschien moeten beginnen met het voorbereiden om zelf voor onszelf te zorgen wanneer we oud zijn. Wat vind jij van dit probleem?

——

Open discussie: Help, ik heb zorg nodig, maar wie helpt mij?
Dit is een belangrijke vraag die ons allemaal gaat treffen. Door het oplopende tekort van zorgprofessionals (verpleegkundigen en verzorgenden) zal er een steeds groter beroep worden gedaan op mantelzorg. En als mantelzorg niet mogelijk is, vestigen we onze hoop op technologische hulpmiddelen. De laatste tijd staan er alarmerende berichten in de krant waarbij gesteld wordt dat we ons moeten voorbereiden op het feit dat we onszelf moeten redden als we ouder worden of dat misschien al hadden moeten doen. Tijdens de sessie vindt er een discussie plaats over hoe de toekomst van de zorg eruit moet zien. Er kan daarbij op verschillende stellingen worden gereageerd. Wellicht bent u zelf mantelzorger of krijgt u mantelzorg en bent u bereid om uw ervaringen te delen. Uiteindelijk proberen we gezamenlijk tot aanbevelingen te komen om de zorg vooruit te helpen.

Gemaakt door: Jasperina Brouwer, Faculty of Behavioural and Social Sciences, UG

Deze activiteit is in het Nederlands/This activity is in Dutch

In this session we will talk about the future of elderly care. Have you heard about the growing concerns regarding the shortage of health professionals who can care for us as we age? The news suggests that we may need to start preparing to take care of ourselves when we get old. What do you think of this problem?

——

Open discussion: Help, I need care, but who will help me?
This is an important question that will affect us all. Due to the increasing shortage of healthcare professionals (nurses and caregivers), this will become an increasingly important profession done on informal care. And when informal care is not possible, we place our hope in technological aids. Lately there have been alarming reports in the newspapers stating that we need to prepare for the fact that we will have to fend for ourselves as we get older, or perhaps we should already have done so. During the session there will be a discussion about how the future of healthcare should look. Various statements can be responded to. Perhaps you are an informal caregiver yourself or receive informal care and you are willing to share your experiences. Ultimately, we try to jointly arrive at recommendations to advance the future of healthcare.

By: Jasperina Brouwer, Faculty of Behavioural and Social Sciences, UG